X-Research

Nghiên cứu dữ liệu để nắm bắt INSIGHT, bản chất vấn đề, là cơ sở xây dựng hành động đúng đắn.

X-Platform

Giải pháp công nghệ để thu thập, hiểu & hành động dựa trên đo lường & theo đõi dữ liệu X và O.

X-Innovate

Đổi mới, sáng tạo để khám phá các cơ hội & sáng kiến nâng cao trải nghiệm

X-Transform

Tư vấn Chuyển đổi cho một tổ chức có năng lực trưởng thành tại “Quản lý Trải nghiệm Xuất sắc”.

About Us
Xây dựng thương hiệu mạnh
Nghiên cứu & cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp
Thu hút, phát triển và tăng mức độ gắn kết Nhân Viên
Gia tăng mức độ hài lòng và trung thành của khách hàng

Các thương hiệu mạnh đang sử dụng CX Platform.

TOP VIETNAM BRANDS

TOP GLOBAL BRANDS
80% of Fortune 100

TOP GLOBAL FSI
91 out of top 100
6 out of top 10 SEA

 

Gửi yêu cầu Tư vấn