X-RESEARCH

Nghiên cứu dữ liệu để nắm bắt INSIGHT, bản chất vấn đề, là cơ sở xây dựng hành động đúng đắn

Vì sao cần nghiên cứu trải nghiệm?

Phương pháp luận triển khai.

Timeline

Why

What

Output

Bước 1 : Tìm Hiểu

1 tuần

Why

Khám phá những gì đã hiểu biết về khách hàng, sản phẩm, dịch vụ và những kỳ vọng chính

What

Nghiên cứu tại bàn & các buổi phỏng vấn các phòng ban nội bộ liên quan

Output

Hiểu biết thực trạng và Bảng hỏi được xây dựng để nghiên cứu tại các giai đoạn sau

Bước 2 : Định Tính

2-3 tuần

Why

Đi sâu vào Hành vi, Thói quen, Nỗi đau, Nhu cầu, Kỳ vọng của khách hàng đ/v Sản phẩm dịch vụ của Thương hiệu

What

Đi sâu vào Hành vi, Thói quen, Nỗi đau, Nhu cầu, Kỳ vọng của khách hàng đ/v Sản phẩm dịch vụ của Thương hiệu

Output

Báo cáo Customer Insight, Các giả định (Hypotheses), & Cơ hội cải thiện

Bước 3 : Định Lượng

2-4 tuần

Why

Xác thực thêm những giả thuyết được đưa ra từ Định tính, hoặc đo lường hiện trạng trải nghiệm/ phản hồi từ KH

What

Xác thực thêm những giả thuyết được đưa ra từ Định tính, hoặc đo lường hiện trạng trải nghiệm/ phản hồi từ KH

Output

Báo cáo Customer Insight cuối cùng & Các khuyến nghị cải tiến

Bước 1 : Tìm Hiểu
Timeline 1 tuần
Why Khám phá những gì đã hiểu biết về khách hàng, sản phẩm, dịch vụ và những kỳ vọng chính
What Nghiên cứu tại bàn & các buổi phỏng vấn các phòng ban nội bộ liên quan
Output Hiểu biết thực trạng và Bảng hỏi được xây dựng để nghiên cứu tại các giai đoạn sau
Bước 2 : Định Tính
Timeline 2-3 tuần
Why Đi sâu vào Hành vi, Thói quen, Nỗi đau, Nhu cầu, Kỳ vọng của khách hàng đ/v Sản phẩm dịch vụ của Thương hiệu
What Đi sâu vào Hành vi, Thói quen, Nỗi đau, Nhu cầu, Kỳ vọng của khách hàng đ/v Sản phẩm dịch vụ của Thương hiệu
Output Báo cáo Customer Insight, Các giả định (Hypotheses), & Cơ hội cải thiện
Bước 3 : Định Lượng
Timeline 2-4 tuần
Why Xác thực thêm những giả thuyết được đưa ra từ Định tính, hoặc đo lường hiện trạng trải nghiệm/ phản hồi từ KH
What Xác thực thêm những giả thuyết được đưa ra từ Định tính, hoặc đo lường hiện trạng trải nghiệm/ phản hồi từ KH
Output Báo cáo Customer Insight cuối cùng & Các khuyến nghị cải tiến